การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผวจ.) รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Pin It
   
© จังหวัดพังงา