Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (scan0001.pdf)การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทรัพยากรบุคคล712 kB2018-09-07 14:36

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผวจ.) รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Pin It
   
© จังหวัดพังงา