Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (012.jpg)ตัวอย่างหนังสือส่งตัวบุคคลไปตรวจสอบประวัติ ทรัพยากรบุคคล644 kB2018-10-10 10:14
Download this file (numsong.pdf)หนังสือนำส่ง ทรัพยากรบุคคล2427 kB2018-10-10 10:04
Download this file (songmaduew1.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทรัพยากรบุคคล3070 kB2018-10-10 10:05
Download this file (songmaduew2.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทรัพยากรบุคคล8403 kB2018-10-10 10:05
Download this file (songmaduew3.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทรัพยากรบุคคล2452 kB2018-10-10 10:06
Download this file (songmaduew4.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทรัพยากรบุคคล6756 kB2018-10-10 10:08

เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี 2562

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค  นายอำเภอ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 

        นายกเทศมนตรีเมืองพังงา  และนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า

อ้างถึง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

          ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ              จำนวน 1 ชุด

  1. 2. คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ                     จำนวน 1 ชุด      
  2. 3. บัญชีแสดงรายการและเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน        จำนวน 1 ชุด
  3. 4. แนวทางและประเด็นการตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน จำนวน 1 ชุด

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

                   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กำหนดให้ส่วนราชการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี                     เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี นั้น

                   เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์    เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนทันตามกำหนดระยะเวลา จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

  1. 1. สำรวจผู้ที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน  ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ ให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  1. 2. บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 ทั้งนี้ให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติว่าไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาให้ถึงที่สุด ณ หน่วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงา สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 076 410 671 โดยเตรียมหลักฐานเอกสาร ดังนี้

    2.1 สำเนาบัตรประชาชน

    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

    2.3 ชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

  1. การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ตามข้อ 1. ให้ดำเนินการครบถ้วนตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น และส่งให้จังหวัดเป็นรายบุคคล จำนวน 15 ชุด พร้อมต้นฉบับ  ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
  1. กรณีมีเหตุขัดข้องเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารเพื่อใช้ประกอบการจัดทำหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับบริจาคตรวจสอบหลักฐาน รวมทั้งสอบปากคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและดำเนินการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) ให้แก่ผู้บริจาคโดยเร็ว ทั้งนี้ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 ซึ่งดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้ลงลายมือชื่อดังกล่าว การอ้างเหตุขัดข้องว่ามิได้ดำรงตำแหน่งในขณะที่มีการบริจาคไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากกฎหมายมิได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในขณะที่มีการบริจาคเท่านั้น

                   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่ www.phangnga.go.th  หัวข้อเอกสารราชการ หัวข้อย่อยหนังสือเวียน  เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี 2562

                    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้สำหรับอำเภอ  ขอให้แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

Pin It
   
© จังหวัดพังงา