Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (001-converted.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดประเภทรางวัล ทรัพยากรบุคคล6493 kB2018-10-12 10:50
Download this file (unpsa2019.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คู่มือแนวทางการสมัครขอรับรางวัล ทรัพยากรบุคคล4692 kB2018-10-12 10:51
Download this file (ขอรับรางวัล UN 001.jpg)หนังสือนำส่ง ทรัพยากรบุคคล748 kB2018-10-12 10:49

เรื่อง  การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายกเทศมนตรีเมืองพังงา

        นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่าและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายละเอียดประเภทรางวัล                                                        จำนวน 1 ชุด

  1. 2. คู่มือแนวทางการสมัครขอรับรางวัลฯ จำนวน 1 ชุด

                   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดมีการพัฒนาองค์การและปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้จังหวัดสมัครขอรับ รางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ตามสาขาที่เปิดรับสมัครภายในวันที่                30 พฤศจิกายน 2561 และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดคลินิกให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 9 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่สนใจ ผลงานละ 1.30 ชั่วโมง

                   ในการนี้ จังหวัดพังงาจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่วนราชการที่มีความสนใจร่วมสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019  ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร รายละเอียด          ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของ UNDESA/DPIPG เท่านั้น โดยการกรอก       ใบสมัครจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาทางการของสหประชาชาติ ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ           ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปนเท่านั้น สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2         ทั้งนี้ส่วนราชการที่ดำเนินการสมัครรับรางวัลดังกล่าวขอให้แจ้งสำเนาเรื่องให้จังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทาง www.phangnga.go.th หัวข้อ หนังสือราชการ หัวข้อย่อย หนังสือเวียน เรื่อง การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

                                                              ขอแสดงความนับถือ

Pin It
   
© จังหวัดพังงา