Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (1.jpg)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทรัพยากรบุคคล1130 kB2018-10-22 16:27
Download this file (4.jpg)สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทรัพยากรบุคคล855 kB2018-10-22 16:27
Download this file (num.jpg)หนังสือนำส่ง ทรัพยากรบุคคล921 kB2018-10-22 16:27
Download this file (ฟอร์มจัดเก็บข้อมูลภาระงานผวจ-รองผวจ.xlsx)สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทรัพยากรบุคคล30 kB2018-10-22 16:18
Download this file (ฟอร์มผลการปฏิบัติงานจังหวัด.xlsx)สิ่งที่ส่งมาด้วย 3ฟอร์มจัดเก็บผลปฏิบัติงานของจังหวัดทรัพยากรบุคคล23 kB2018-10-22 16:19

เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลภาระงานและผลการปฏิบัติงานของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน  บัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : จังหวัดพังงา           จำนวน 1 ชุด

  1. 2. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลภาระงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด           จำนวน 1 ชุด
  2. 3. แบบฟอร์มจัดเก็บผลการปฏิบัติงานของจังหวัด งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ชุด
  3. 4. สำเนาหนังสือ จังหวัดพังงาที่ พง 0017.2/ว 5500 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 ชุด

                   ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแบ่งมอบภารกิจให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการช่วยกำกับดูแลการบริหารราชการจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และเพื่อเป็นการประเมินผลการกำหนดตำแหน่งและการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (เพิ่มเติม ระยะที่ 2) จึงให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลภาระงานของ         ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของจังหวัดและรายงาน                        ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ นั้น

                   เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพังงาได้กำหนดโครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : จังหวัดพังงา ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารราชการจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอความร่วมมือส่วนราชการ            ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

  1. 1. ฝ่ายเลขานุการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาระงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
  2. 2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูลภาระงานตามภารกิจที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
  3. 3. แจ้งผลการจัดเก็บข้อมูลให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพังงาทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูล โดยเริ่มแจ้งผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 ทางระบบบริหารงานเอกสารจังหวัดพังงา (E-Office 2.0) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่ www.phangnga.go.th                    หัวข้อ หนังสือราชการ หัวข้อย่อย หนังสือเวียน เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                                              ขอแสดงความนับถือ

Pin It
   
© จังหวัดพังงา