Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (232340_PMQA4.0Mannual.pdf)คู่มือ PMQA 4.0 ทรัพยากรบุคคล3776 kB2019-01-18 14:08
Download this file (PMQA 2562 - 2.pptx)Power point ประกอบการประชุมวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลากลา ทรัพยากรบุคคล388 kB2019-01-23 14:28
Download this file (PMQA 2562.pptx)Power point ประกอบการประชุมวันที่ 18 มกราคม 2562 ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวั ทรัพยากรบุคคล5335 kB2019-01-18 14:11
Download this file (PMQA_4.0_form_3.pdf)3-แบบฟอร์ม 3 ทรัพยากรบุคคล514 kB2019-01-21 14:48
Download this file (PMQA_4.0_form_4-ขั้น 2.pdf)4-แบบฟอร์ม 4 ทรัพยากรบุคคล301 kB2019-01-21 14:48
Download this file (สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐ 23-01-2562.docx)สรุปการประชุม 23-01-2562 ทรัพยากรบุคคล75 kB2019-01-23 14:24
Download this file (แบบขอข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม 3 P.docx)2-แบบขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฟอร์ม 3P 23-01-2562 ทรัพยากรบุคคล12 kB2019-01-23 14:14
Download this file (แบบรายงานข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ.docx)แบบรายงานข้อมูลลูกจ้าง 23-01-2562 ทรัพยากรบุคคล13 kB2019-01-23 13:50
Download this file (แบบรายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2560.docx)1-แบบฟอร์ม 3 P 23-01-2562 ทรัพยากรบุคคล13 kB2019-01-18 14:21
Pin It
   
© จังหวัดพังงา