Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (รายการผลลัพธ์การดำเนินการปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2561.docx)หน่วยงานที่จัดทำ PMQA ทรัพยากรบุคคล13 kB2019-01-22 15:29

หน่วยงานที่จัดทำ PMQA สามารถดาวน์โหลดเพื่อดูว่ามีตัวชี้วัดหลักที่ต้องใช้ในการประมวลผลหรือไม่ ถ้ามีรบกวนแจ้งด้วยครับ ตามตารางข้างต้น

Pin It
   
© จังหวัดพังงา