ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาลและองค์กรอัยการและผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีข้อสั่งการให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วย (ประชาสัมพันธ์)

          สำนักงานจังหวัดพังงาโดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการให้ทราบทั่วกัน

Pin It
   
© จังหวัดพังงา