เรียนหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงาทุกส่วนราชการ               

                   ปัจจุบัน จังหวัดพังงาได้ดำเนินงานด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Innovation Base) จึงขอให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา นำเสนอนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนวัตกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

                       ก. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการริเริ่มนโยบาย กฎหมาย กฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนา-ผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรม เป็นต้น

                       ข. นวัตกรรมการให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่างานบริการภาครัฐ ปรับปรุงบริการหรือบริการใหม่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ แอปพลิเคชั่นที่ให้บริการประชาชน เป็นต้น

                       ค. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation ) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อ-เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของภาครัฐ หรือ กระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่หรือการ-วางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น

๒. เป็นนวัตกรรมที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

                   ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการแจ้งให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ https://forms.gle/KC5VjLbsqQWBnDn89 หรือ คิวอาร์โค้ดด้านล่างหนังสือฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ http://bit.ly/2IEzqKM

Pin It
   
© จังหวัดพังงา