Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (003.jpg)หนังสือนำส่ง ทรัพยากรบุคคล586 kB2019-06-04 15:58
Download this file (1-กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการป้องกันการทุจริต.pdf)กำหนดการ ทรัพยากรบุคคล85 kB2019-06-04 15:58

ด้วยจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการป้องกันการทุจริตโดยหลักบริหารจัดการภาครัฐและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๖ มิถุนายน - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒             ณ ดรีมแซด โอเชียน เพิร์ล รีสอร์ต แอนด์ สปา ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๖๐ คน

เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน ๒ คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้โปรดตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/U3zCmy8vvcCi8LsGA ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒เวลา ๑๕.๐๐ น.  

Pin It
   
© จังหวัดพังงา