ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

Pin It
   
© จังหวัดพังงา