สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญชวนหน่วยงานของรัฐที่มีความสนใจสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.๒๐๒๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผลงานที่มีการบริการสาธารณะ ที่โดดเด่น การพัฒนานวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs และกำหนดจัดคลินิคให้คำปรึกษาแก่หน่วยที่จะสมัครเข้ารับฯ ในวันที่ ๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม-สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น ๙ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยเปิดรับสมัครใน ๕ สาขาดังนี้

                             ก. สาขาการให้บริการที่ทั่วถึงและเท่าเทียม

                            ข. สาขาการส่งเสริมกลไกเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                             ค. สาขาการส่งเสริมความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ

                             ง. สาขาการส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

                             จ. สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          

      ผู้สนใจสมัครขอรับรางวัลฯสามารถสมัครได้ที่ https://publicadministration.un.org/unpsa/en/ โดยจะต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน เท่านั้น 

Pin It
   
© จังหวัดพังงา