ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (414)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

 

 

ทบปด 1

 

ทบปด 2

 

ทบปด 3

 

ทบปด 4

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนของอำเภอทับปุด
        วันนี้​ (11 มกราคม 2565)​ เวลา​ 15.00​ น. ณ ห้องประชุมอำเภอทับปุด​ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนของอำเภอทับปุด และให้จัดทำแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ดังนี้
1.​ หน่วยบริการสาธารณสุขสำรวจข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มเติม โดยแยกประเภทความต้องการฉีดและไม่ประสงค์ฉีด
2.​ จัดรูปแบบบริการตามความจำเป็นในการเข้าถึงบริการ ได้แก่ กลุ่มบริการแบบ Mobile unit และรับบริการในหน่วยฉีด รพ.และ รพ.สต.
3.​ สำรวจความต้องการชนิดของวัคซีนทางเลือกของกลุ่มที่ประสงค์รับวัคซีนทางเลือก เพื่อการบริหารวัคซีนตามที่มีนโยบายการจัดสรร
4.​ สร้างความเข้าใจในกลุ่มไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ให้เกิดการยอมรับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยการติดตามครั้งนี้มี นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอทับปุด นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับปุด​ สาธารณสุขอำเภอ​ และปลัดอำเภอที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ เข้าร่วมประชุมด้วย

 
 
 
ททท 1
 
 
ททท 2
 
 
ททท 3
 
 
ททท 4
 
 
ททท 5
 
 
ททท 6
 
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมหารือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
            วันนี้ (๑๐ ม.ค.๖๔) ที่โรงแรมเขาหลักลากูน่า อ.ตะกั่วป่า นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมหารือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๒/๒๕๖๕ แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๑) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ อนุญาตให้ประเทศในทวีปแอฟริการเข้าราชอาณาจักรได้ในรูปแบบต่างๆ การเปิดพื้นที่ Sandbox เพิ่มเติมจากจังหวัดภูเก็ต ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้ระงับการลงทะเบียนประเภท Test and Go ออกไปก่อน เว้นผู้ที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนแล้วยังสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ตามมาตรการที่กำหนด และตามวัน เวลาที่ขออนุมัติไว้ ซึ่งในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ๒๕๖๔ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศด้วยระบบ Test and Go จำนวน ๓๒๕,๔๖๙ คน ระบบ Sandbox จำนวน ๕๖,๘๓๗ คน รวม ๓๘๒,๓๐๖ คน  สำหรับมาตรการกำกับติดตามของพื้นที่จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยต้องลงทะเบียนใน Thailand Pass ให้ถูกต้อง หลังเดินทางเข้าประเทศแล้วให้เข้ารับการคัดกรองอาการแล้วเดินทางไปที่พักโดยรถที่จัดให้และตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น เมื่อถึงที่พักโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” หลังการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องอยู่ภายในห้องพักจนกว่าได้รับแจ้งผลอย่างเป็นทางการจึงสามารถออกจากห้องพักได้ ในระหว่างอยู่ภายในประเทศให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดโดยเคร่งครัด ทางด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พร้อมให้การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมมีข้อเสนอต่อผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ขอปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย ปรับลดค่าธรรมเนียมค่า RT-PCR ขอขยายพื้นที่อันดามันแซนด์บอกซ์ พังงา ภูเก็ต กระบี่ ในการท่องเที่ยวแบบ Day Trip ด้วย

เกษตร 1

 

เกษตร 2

 

เกษตร 3

 

เกษตร 4

 

เกษตร 5

 

เกษตร 6

 

จังหวัดพังงาจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1
           วันนี้ (27 ธันวาคม 2564) ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบางวัน จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลบางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กัน  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่และงานประชาสัมพันธ์โครงการพืชทางเลือกจังหวัดพังงา เพื่อบูรณาการงานร่วมกันให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ได้ร่วมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดและพันธุ์ไม้ผลและไม้ยืนต้นให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานด้วย

 

 

Tobe 1

 

Tobe 2

 

Tobe 3

 

Tobe 4

 

Tobe 5

 

Tobe 7

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมผู้บริหารร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงาน มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
             วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น.ณ ฮอล์ล 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา  นางมาริสา บุญชูช่วย แรงงานจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารใน สสจ.พังงา ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE สำหรับในปีนี้ จังหวัดพังงา ได้รับรางวัล ดังนี้
1. จังหวัดพังงา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
2. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่4
3. ชุมชนบางมรา ตอตั้ง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 3
4. วิทยาลัยเทคนิคพังงา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2

 
 
โควด20 1
 
 
โควด20 2
 
 
โควด20 3
 
 
โควด20 5
 
จังหวัดพังงา ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด 19
          (วันนี้ 20 ธ.ค.64) นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพี่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา สถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดพังงามีรายงานว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 22 ราย กำลังอยู่ในระหว่างการรักษา 477 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 7,430 ราย ส่วนการได้รับวัคซีนของประชาชนนั้น มีผู้ประสงค์เข้ารับแล้วคิดเป็นร้อยละ 74.28 ของทั้งจังหวัด สำหรับช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองและเทศกาลปีใหม่ยังกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดได้ออกคำสั่งไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยง งานสังสรรค์ หรืองานอื่นๆที่มีการรวมกลุ่มกัน ต้องมีการควบคุมที่ดีและสามารถติดตามผู้ที่เข้าร่วมงานได้ทุกคน

 

 

เกบขยะ 1

 

เกบขยะ 2

 

เกบขยะ 3

 

เกบขยะ 4

 

เกบขยะ 5

 

เกบขยะ 6

 

เกบขยะ 7

 

ผู้ว่าฯพังงา นำหน่วยงานรัฐ ชุมชน และเยาวชน จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างริมชายฝั่งป่าโกงกาง พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเกือบ 1 ล้านตัว

          วันที่ 17 ธ.ค.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชนาวุธ บุญเมธี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ ชาวบ้าน และนักเรียน ร่วมกันเปิดทุ่นสำหรับท่าเทียบเรือ บ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งเป็นทุ่นลอยน้ำแบบจิ๊กซอว์ 1 ใน 10 แห่ง ตามโครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะเร่งด่วน) เพื่อยกระดับท่าเรือให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขึ้นหรือลงเรือ การประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำและการสัญจรไปมา และได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปูทะเล จำนวน 999,999 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณชายฝั่งป่าโกงกางซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด โดยขยะที่ร่วมกันเก็บในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม อุปกรณ์ประมง และขยะตามบ้านเรือน ซึ่งถ้าหากลอยลงไปสู่ทะเลก็จะทำเกิดมลพิษทางน้ำและที่สำคัญเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลอย่างยิ่ง จึงต้องร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและเยาวชน มีจิตสำนึกรักหวงแหน เห็นคุณค่าของระบบนิเวศชายฝั่ง และร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์เท่านาน

 

 

เรอ 1

 

เรอ 2

 

เรอ 3

 

เรอ 4

 

เรอ 5

 

เรอ 6

 

เรอ 7

 

เรอ 8

 

จังหวัดพังงา เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2564
        (วันนี้ 9 ธ.ค.64) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยวหลังวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้การจัดงานตามมาตรการ COVID ซึ่งก็พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเข้าชมกิจกรรมภายในงานอย่างคึกคัก นายจุรินทร์ กล่าวว่า การเปิดฤดูการท่องเที่ยว ถือเป็นการบอกถึงความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยพบว่า หลังจากประเทศไทยเปิดประเทศ อัตราการจองห้องพักในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะเขาหลัก เริ่มมีอัตราการจองห้องสูงมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่สถานการณ์เริ่มมีความเหมาะสม  จากนั้นนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด The Signature of Phangnga โดยนำเอาอัตลัษณ์ต่างๆ ของจังหวัดพังงามานำเสนอ อาทิเช่น ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นเมืองของจังหวัดพังงา ของดี สินค้าอัตลัษณ์ของจังหวัดพังงา มาจัดแสดงและจำหน่าย  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมภายอื่นๆในงาน เช่น การแสดงดนตรี การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง Getsunova, Serious Bacon และ Mirrr แฟชั่นโชว์แห่งเมือง Surf Town จาก Celebrity สุด Hot และหนุ่มสาวชาวเซิร์ฟ การประกวด Miss Andaman Tourism 2021 การออกบูธร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย  ทั้งนี้งานฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ที่บริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิเรือตรวจการหมายเลข 813 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าจังหวัดพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกที่มีคุณภาพ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว

 

 

มอบ 1

 

มอบ 2

 

มอบ 3

 

มอบ 4

 

มอบ 6

 

มอบ 7

พังงา มอบวัสดุเครื่องครัวให้กับชุมชน ส่งเสริมครัวชุมชนพึ่งตนเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร
         (วันนี้ 9 ธ.ค.64) นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุโครงการส่งเสริมครัวชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนบ้านท่าดินแดง ตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ในยามสถานการณ์วิกฤติ สร้างพลังความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  นางสาวศริญญา ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าว จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนเป็นวงกว้าง ชุมชนเกิดภาวะถดถอยทางรายได้ ไม่สามารถสร้างผลประกอบการให้เกิดขึ้นเหมือนเช่นเคย นอกจากนี้ในการประกอบอาชีพหลักของสมาชิกในชุมชนนั้น สามารถที่จะต่อยอดเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ในอีกหลากหลายรูปแบบท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้ จังหวัดพังงาโดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน จึงเห็นโอกาสที่ดีในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดแก่ชุมชนทุกแห่ง เพื่อหวังว่าในอนาคตชุมชนจะสามารถบริการจัดการชุมชนด้วยกันเอง ช่วยเหลือแบ่งปันกับชุมชนอื่นๆได้ สามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งก่อให้เกิดการสร้างรายต่อยอดเป็นอาชีพได้ในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจัดโครงการส่งเสริมครัวชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านท่าดินแดง ตำบลลำแก่น โดยได้รับงบประมาณตามค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564จำนวน 200,000 บาท จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกของต้นแสม ชมผลิตภัณฑ์จาก “พรก” (ภาษามาลายู) หรือกะลามะพร้าวที่นำมาทำเป็นเครื่องปรับหรือของใช้หลากหลายชนิด และสลัดผักที่ปลูกโดยชุมชนด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ

 

 

อน1

 

อน2

 

อน3

 

อน4

 

อน5

จังหวัดพังงา รับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) กลุ่มต้นแบบระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2564

                วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงมหาดไทย และ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ลงพื้นที่เพี่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบระดับเพชรและยอดเพชร ระดับประเทศ ดังนี้  เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4 โดยมีนายธนากร ศฤงคารชยธวัช รองนายแพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ   เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยม จังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายธนากร ศฤงคารชยธวัช รองนายแพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมนี้มี นางละวาดอร ศรีวรรธนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยม ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวจะนำคะแนนไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

 
 
คณะ 7
 
 
คณะ 6
 
 
คณะ 4
 
 
คณะ 3
 
 
คณะ 2
 
 
คณะ 1
 
 
คณะ 5
 
จังหวัดพังงา ประชุมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
          วันนี้ (๙ ธ.ค.๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา กำหนดให้ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นช่วงการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ และช่วงเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล และรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อีกทั้งร่วมกันพิจารณากรอบแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดพังงา ได้คะแนน ๙๔.๖๕ คะแนน ระดับ A  ต่อจากนั้นที่ประชุมร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลด้วย
หน้าที่ 1 จาก 30
   
© จังหวัดพังงา