วันอาทิตย์, 16 ตุลาคม 2559 17:57

เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการบริการประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

โดยให้มีการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง

 
Read 3777 times
   
© จังหวัดพังงา