วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559 11:29

เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม

Written by
Rate this item
(0 votes)

flax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการบริการประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

       โดยให้มีการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง

 
Read 4038 times

Latest from adminstrator

   
© จังหวัดพังงา