Print this page
วันอังคาร, 30 เมษายน 2562 15:10

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

        องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุม สามารถแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีละทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

       เอกสารแนบ
1. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62
2. หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62
3. แบบ บจธ. 1
4. แบบ บจธ. 2

       ที่มา : https://www.labai.or.th/

Read 2800 times
adminstrator

Latest from adminstrator