Print this page
วันจันทร์, 02 กันยายน 2562 14:26

กสม. ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ - 16

Written by
Rate this item
(0 votes)
humanright
กสม. ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ - 16 กันยายน 2562

        เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น


1. คุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก
     1.1 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
                   1) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบาก ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
                   2) มีผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชน จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
                   3) มีผลการดำเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม
                   4) มีการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     1.2 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน
              ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
2. ประเภทรางวัลและรางวัลที่ได้รับ 
     บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม 7 รางวัล โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 7 ด้าน ดังนี้
     ด้านที่ 1  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
     ด้านที่ 2  สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
     ด้านที่ 3  สิทธิเด็ก
     ด้านที่ 4  การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ
     ด้านที่ 5  การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล
     ด้านที่ 6  การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย
     ด้านที่ 7  สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย
     หมายเหตุ  รางวัลแต่ละด้านสามารถเสนอชื่อได้ทั้งบุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
 
3. กำหนดการและวิธีการเสนอชื่อ
    3.1 ยื่นใบสมัครและรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562
    3.2 จัดส่งใบสมัครและแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้   
                 1) ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยถือวันที่หน่วยงานลงรับเรื่องเป็นสำคัญ
                 2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัคร/เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่น)
                 3) ส่งทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2562
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. เอกสารประชาสัมพันธ์ (คลิกที่นี่)
2. ใบสมัคร (คลิกที่นี่)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2141 3930, 0 2141 3931
Read 2573 times Last modified on วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 15:29
adminstrator

Latest from adminstrator