วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563 12:06

สรุปการดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)

การก่อสร้างอนุสาวรีย์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

                   1.คณะทำงานเตรียมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3576/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน  และวัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ           ได้ประชุมคณะทำงานและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัด จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9  แต่จะต้องปรับปรุงรูปแบบฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ซึ่งแต่เดิมได้ออกแบบไว้สำหรับประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ขนาด 1.5 เท่า ตามงวดงานหนึ่งในการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา

                   2. จังหวัดพังงา ได้นำเรื่องการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เข้าพิจารณาในที่ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 แต่มีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญของ    กรมศิลปากรว่า

                        - การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ได้รับพระบรมราชานุญาต   และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 ซึ่งสถานที่ปัจจุบันจะเป็นประวัติศาสตร์ หากมีการขอพระบรมราชานุญาตในการย้ายไปประดิษฐานจะเป็นเรื่องที่ไม่บังควร  จึงเห็นว่าควรประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ สถานที่เดิม

                        - การขออนุญาตก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่) นั้น  “สถานที่ขออนุญาตจัดสร้างควรเป็นที่โล่ง” ทั้งนี้เพื่อแก้ไขข้อปัญหาที่อาจเป็นประเด็น จังหวัดควรระบุภายในหนังสือที่จะขออนุญาตว่า “ยินดีปรับปรุงรูปแบบฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร” ทั้งนี้จังหวัดเห็นว่า การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเรื่องสำคัญของทุกคน กระทบในวงกว้าง ต้องมีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายในการดำเนินการ

                   3. จังหวัดพังงามีหนังสือขออนุญาตก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ไปยัง    กรมศิลปากร โดยต่อมาได้รับแจ้งว่าได้เสนอเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ให้เหมาะสม และเป็นการสมพระเกียรติ  โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดพังงาทราบในโอกาสต่อไป

                   4. การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางของกรมศิลปากร ซึ่งจังหวัดพังงาจะนำเรียนความคืบหน้าในการดำเนินการให้รับทราบต่อไป hall

         

Read 119 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563 12:14
   
© จังหวัดพังงา