Print this page
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563 16:07

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

Written by
Rate this item
(0 votes)

november2

วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2562 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 6 พื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล และคณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพังงา ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 และข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.การปฏิบัติ 904 วปร. : เป็นเรื่องสำคัญ ขอเน้นย้ำการตรวจสอบรายชื่อและหลักเกณฑ์คุณสมบัติจังหวัดพังงา ให้มีความครบถ้วนถูกต้องชัดเจนมีการจำแนกประเภทการปฏิบัติงานให้ตรงตามคุณสมบัติ และให้สามารถนำรายชื่อลงในระบบถามในระยะเวลาที่กำหนดตามแบบฟอร์มที่กรมการปกครองจัดทำไว้ เร่งรัดให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแบบฟอร์มที่กรอบระยะที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดขอให้เร่งรัดการดำเนินการ
2.การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) : ขอให้จังหวัดพังงาปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรอบคอบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมาย มีผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย : ขอให้จังหวัดพังงาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ที่ตรงจุดที่อาจเกิดภัยพิบัติ รูปแบบของการป้องกันภัยให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ มีการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง มีผู้บัญชาการหลักรับผิดชอบเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทันท่องที รวดเร็ว รวมทั้งการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวทราบถึงแนวทางปฏิบัติของจังหวัดด้วย ฝึกบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความพร้อมเตรียมรับภัยพิบัติให้เกิดความชำนาญ ดำเนินการหลากหลายช่องทาง
4.การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด : ขอให้จังหวัดพังงาเห็นความสำคัญกับการมีแผนงานปฏิบัติการดำเนินการเดียวกับการดูแลสัตว์ ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และข้อสั่งการจากหน่วยงาน ขอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเข้ามาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพราะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการมีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบที่ชัดเจน ถูกต้องตรวจสอบข้อมูลสัตว์จรจัดเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางด้านการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย
5.การดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแนวครบวงจร (Cluster) : ให้จังหวัดดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติที่ได้วางแผนไว้ ให้มีการจัดการเรื่องพื้นที่ที่จะดำเนินงาน เตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ไว้ในแผนการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแนวทางการแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ความเข้าใจถึงประโยชน์ทำให้สามารถลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจะเป็นการดียิ่ง
6.การพัฒนาเมืองสมุนไพร: อยากให้จังหวัดพังงา...ในด้านนี้เข้าไปกับแผนพัฒนาจังหวัด จะได้มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ มีการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไป ต้องมีการวางแผนและเชื่อมโยงกับทางสาธารณสุขอีกทาง

Read 4411 times Last modified on วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 11:05
adminstrator

Latest from adminstrator