Print this page
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563 16:13

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดพังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันนี้ 24 ธันวาคม 2562 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 6 พื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และ สตูล

พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพังงาติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและกระทรวงมหาดไทยตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมมีข้อสังเกตเพื่อชี้แนะนำดังนี้มีข้อสังเกตและแนะนำดังนี้และชี้แนะนำดังนี้

1 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  1.1 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

  1.2 โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

       ขอให้จังหวัดพังงาเรื่องรัฐให้ดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและงบประมาณที่ต้องดำเนินการที่ชัดเจนดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

  1.3 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติให้จังหวัดดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

1.4 โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีข้อแนะนำดังนี้

     ขอให้จังหวัดเร่งรัดหน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตรงตามหลักเกณฑ์และให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ตั้งเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

 2 การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบระบาดโดยค่ะควรพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์สมพระเกียรติ

3 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกามีคำแนะนำดังนี้

  ขอให้จังหวัดดำเนินการควบคู่ไปด้วยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้ถวายฎีกาตามอำนาจหน้าที่ก็ถึงอย่างไรการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆจังหวัดก็ต้องเป็นผู้ดำเนินการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและขอให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดมีการรายงานที่ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็น

 4 ผลความหน้าในการส่งมอบอาคารหลบภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลโดยมีข้อสังเกตดังนี้จังหวัดพังงามีศูนย์พักพิงชั่วคราวอาคารหลบภัยที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้หน่วยงานในพื้นที่ 1 แห่งเป็นการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นงบประมาณดำเนินการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

   ขอให้จังหวัดเร่งรัดการตรวจสอบวิธีการโอนสินทรัพย์ระหว่างกลุ่มจังหวัดและจังหวัดพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยถูกต้องมีแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนมีหน่วยรับโอนทรัพย์สินรองรับไว้

5 การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีคำแนะนำดังนี้

  ขอให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้องรวดเร็ว รวบครอบ มีการบูรณาการหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันในทางปฏิบัติ

ให้นำเสนอข้อเท็จจริงในการดำเนินการรายงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักทราบถึงอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติ

6.การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ภัยแล้งภัยหนาวไฟป่าหมอกควันมีคำแนะนำดังนี้ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนและพื้นที่เสี่ยงภัยให้เข้มงวดเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัดสร้างการรับรู้แก่สร้างการรับรู้แก่ผู้สัญจรเดินทางรณรงค์และบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการเน้นย้ำการป้องกันจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆในพื้นที่ให้มีการประสานงานกับทางสาธารณสุขในการขอข้อมูลด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นประสานพื้นที่อำเภอทราบข้อมูลในการดำเนินการ 7 การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเทศการปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนของจังหวัดด้วยความเรียบร้อยทุกภาคส่วนรับทราบแนวทางปฏิบัติและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องการติดตามราชการต่อเนื่องดังนี้ขอให้จังหวัดพังงามอบหมายหน่วยงานดำเนินการรับผิดชอบที่ชัดเจนและบูรณาการทุกทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดและป้องกันโรคให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเร่งรัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปประธรรมตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการดำเนินการต่อไปตามกรอบระยะเวลาอย่างน้อยจังหวัดจังหวัดพื้นที่ 1 แห่งตามกรอบระยะเวลาอย่างน้อยจังหวัดพื้นที่ 1 แห่งเน้นย้ำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติต้องมีต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องกรอบระยะเวลาในการเข้าฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครบถ้วนมีความเหมาะสมกับพื้นที่

Read 1531 times Last modified on วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 11:07
adminstrator

Latest from adminstrator