AddToAny Buttons

   
วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563 14:33

รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)

2

3

รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา หลังรับโอนจากเอกชน เข้าสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
(2 พ.ย.63) เวลา 11.00 น. โรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนเยาววิทย์ กล่าวชื่นชมผู้บริหารโรงเรียน พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ในสังกัด เข้าร่วมต้อนรับและรับนโยบาย
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับโอนโรงเรียนยาววิทย์ จากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียน เยาววิทย์ จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนการศึกษาสงคราะห์ รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 17 คน ลักษณะเป็น โรงเรียนประเภทอยู่ประจำ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนมิ เด็กกำพร้ายากไร้ เด็กที่อยู่ในสภาพแวตล้อมกลุ่มเสี่ยงได้รับภัยจากสังคมมาดูแล ตั้งแต่อายุ 4 ปี - 18 ปี ในการช่วยเหลือให้เด็กทุกคนหลุดพ้นจากวงจรยากจนอย่างยั่งยืน มีความเป็นอยู่ที่ดี และเท่าเทียมในการศึกษา ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้แก่ นักเรียนทุกด้าน ในการรับมือกับอนาคต สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เข้าสู่อาชีพและสามารถ ดำรงชีวิตตนเองต่อไป
สำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นด้านการส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่ดีที่สุด ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีความมั่นใจ มีทัศนคติที่ดี มีใจเปิดกว้าง รู้จักการเอาใจใส่ผู้อื่น และส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อเป็นพื้นฐนให้นักเรียนนำเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพ โดยเน้นการปฏิบัติจริงจาก –กระบวนการเรียน ผ่านกิจกรรมในศูนย์การเรียน และมีเครือข่ายความร่วมมือ จากภาครั รู้และ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องพัก พื้นที่เลี้ยงไก่ แปลงเกษตร และโรงแรมที่พัก ก่อนที่จะเดินทางไปมอบนโยบาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาต่อไป

Read 1841 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา