Print this page
วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563 14:33

รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)

2

3

รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา หลังรับโอนจากเอกชน เข้าสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
(2 พ.ย.63) เวลา 11.00 น. โรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนเยาววิทย์ กล่าวชื่นชมผู้บริหารโรงเรียน พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ในสังกัด เข้าร่วมต้อนรับและรับนโยบาย
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับโอนโรงเรียนยาววิทย์ จากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียน เยาววิทย์ จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนการศึกษาสงคราะห์ รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 17 คน ลักษณะเป็น โรงเรียนประเภทอยู่ประจำ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนมิ เด็กกำพร้ายากไร้ เด็กที่อยู่ในสภาพแวตล้อมกลุ่มเสี่ยงได้รับภัยจากสังคมมาดูแล ตั้งแต่อายุ 4 ปี - 18 ปี ในการช่วยเหลือให้เด็กทุกคนหลุดพ้นจากวงจรยากจนอย่างยั่งยืน มีความเป็นอยู่ที่ดี และเท่าเทียมในการศึกษา ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้แก่ นักเรียนทุกด้าน ในการรับมือกับอนาคต สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เข้าสู่อาชีพและสามารถ ดำรงชีวิตตนเองต่อไป
สำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นด้านการส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่ดีที่สุด ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีความมั่นใจ มีทัศนคติที่ดี มีใจเปิดกว้าง รู้จักการเอาใจใส่ผู้อื่น และส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อเป็นพื้นฐนให้นักเรียนนำเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพ โดยเน้นการปฏิบัติจริงจาก –กระบวนการเรียน ผ่านกิจกรรมในศูนย์การเรียน และมีเครือข่ายความร่วมมือ จากภาครั รู้และ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องพัก พื้นที่เลี้ยงไก่ แปลงเกษตร และโรงแรมที่พัก ก่อนที่จะเดินทางไปมอบนโยบาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาต่อไป

Read 1610 times
adminstrator

Latest from adminstrator