AddToAny Buttons

   
วันพุธ, 04 พฤศจิกายน 2563 09:16

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

วันที่ 2 พ.ย. 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยยชุมชนพังงา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหนึ่งจากทั้งหมด 250 ศูนย์ทั่วประเทศตามโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ไอซีทีเดิม อาทิ ปัญหาด้านบุคลากรดูแลศูนย์ หรือปัญหาด้านอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ล้าสมัยและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
โดยทางกระทรวงฯ ได้มุ่งหวังให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้านต่างๆ ทั้งการเป็นกลไกประชารัฐในการสร้างโอกาสให้ประชาชนและรัฐสามารถร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล สร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องการพัฒนาและแก้ปัญหาพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างงาน สร้างรายได้ ผ่านเทคโนโลยี ด้วยการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมโยงของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สู่เป้าหมายในการยกระดับสู่การเป็นอุตสาหกรรมและ SME ด้วยการจัดสื่อออนไลน์สำหรับชุมชน
จากนั้น ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ประกอบการในภาคใต้ ที่ได้ใช้บริการบนเว็บไซต์ Thailandpostmart.com (ไทยแลนด์โพสต์มาร์ทดอทคอม) มาวางจำหน่ายแบบออนไลน์ โดยเว็บไซต์ดังกล่าว ไปรษณีย์ไทยได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรและชุมชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนร้านค้าในเว็บไซต์ดังกล่าวมากกว่า 4 พันราย เป็นสินค้าของดีของเด่นจากทั่วประเทศมากกว่า 1 หมื่น 7 พันรายการ และสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่ชุมชนได้มากถึงปีละกว่า 31 ล้านบาท

Read 1849 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา