AddToAny Buttons

   
วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563 15:14

จังหวัดพังงา นำโครงการ"โคก หนอง นา โมเดล" ลงปฏิบัติสู่พื้นที่

Written by
Rate this item
(0 votes)

142606

142612

142614

จังหวัดพังงา นำโครงการ"โคก หนอง นา โมเดล" ลงปฏิบัติสู่พื้นที่
วันนี้ (2ธ.ค.63) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับจังหวัด ครั้งที่1/2563 โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา ในฐานะที่ปรึกษา ร่วมประชุม
โดยจังหวัดพังงา ได้จัดทำโครงการฯ "โคก หนอง นา โมเดล" ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 26 ครัวเรือน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเป้าหมาย 54 ครัวเรือน การจ้างงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯในพื้นที่ 3 อำเภอ การจัดทำพื้นที่ต้นแบบ ระดับจังหวัด 1 แห่ง ระดับอำเภอๆละ 1 แห่ง และระดับตำบลๆละ 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและรู้หลักการในการจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมด้วยการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดความสอดคล้องกับลักษณะทางธรรมชาติในเขตพื้นที่นั้นๆ เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตรภายใต้หลักของความพอเพียง
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับตำบลและระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับถิ่นฐานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Read 1991 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา