วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2559 15:08

ภารกิจกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Written by
Rate this item
(0 votes)

ภารกิจ

(1) งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
(2) งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
(5) งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด
(6) งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน
(7) งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
(8) งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด
(9) งานการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด
(10) งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
(11) งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
(12) งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด
(13) งานการเตรียมกำลังคนใหม่

Read 8347 times Last modified on วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564 14:04
   
© จังหวัดพังงา