AddToAny Buttons

   
วันพุธ, 27 มกราคม 2564 15:30

ผู้ว่าฯราชการจังหวัดพังงา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครั้งแรก

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

ผู้ว่าฯราชการจังหวัดพังงา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครั้งแรก
วันนี้ (27 ม.ค. 64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 วรรค 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาฯภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ได้เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป การเลือกคณะกรรมการสภาฯ และเรื่องอื่นๆตามเห็นสมควร เพื่อให้กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนางชนิกา สุรวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นเลขานุการชั่วคราว สำหรับการประชุมสภาฯในครั้งนี้ สภาฯได้ทำการเลือกให้นายสมหมาย แก้วจำปา ส.อบจ.เขตอำเภอคุระบุรี ทำหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราวพร้อมนำสมาชิกสภาฯกล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุม ต่อมาที่ประชุมได้เสนอชื่อ ส.อบจ.เขตต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้ นายเสรี ศรีภากร ส.อบจ.เขตอำเภอทับปุดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายไพรัช ไตรศรี ส.อบจ.เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา คนที่ 1 นายอำนาจ ดำรงพิทยากุล ส.อบจ.เขตอำเภอตะกั่วป่า เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา คนที่ 2 และนางธิดารัตน์ แก้วแท้ ส.อบจ.เขตอำเภอเมืองพังงา เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
จากนั้นที่ประชุมสภาฯได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย ดังนี้ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 กำหนดในช่วงวันที่ 5 ก.พ.2564 ถึง 21 มี.ค. 2564 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 กำหนดในช่วงวันที่ 20 ก.ค.2564 ถึง 2 ก.ย. 2564 และการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 กำหนดในช่วงวันที่ 1 ก.พ. 2565 ถึง 17 มี.ค. 2565

Read 1706 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา