AddToAny Buttons

   
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564 14:36

นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาแถลงนโยบาย

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

(19 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายเสรี ศรีภากร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสื่อมวลชนร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมฯ มีวาระที่สำคัญดังนี้
1. การแถลงนโยบายของ นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2. ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.1 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติ อนุมัติแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
2.2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติอนุมัติแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าจัดซื้อโทรทัศน์
3. ญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด
3.1 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้แก่
1. นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข ส.อบจ. เขตอำเภอเมืองพังงา
2. นายสุรศักดิ์ สงวนสิน ส.อบจ. เขตอำเภอเกาะยาว
3. นางธิดารัตน์ แก้วแท้ ส.อบจ. เขตอำเภอเมืองพังงา
4. นายหมาดหนูด ละงู ส.อบจ. เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง
5. นายสิทธิชัย หมาดดำ ส.อบจ. เขตอำเภอตะกั่วป่า
3.2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้แก่
1. นายอำนาจ ดำรงพิทยากุล ส.อบจ. เขตอำเภอตะกั่วป่า
2. นายปราโมช จินดา ส.อบจ. เขตอำเภอท้ายเหมือง
3. นายศิชน ปิ่นแก้ว ส.อบจ. เขตอำเภอเมืองพังงา
3.3 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้แก่
1. นายอธิษฐ์ ปิยนามวาณิช ส.อบจ. เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง
2. นายมณี ถนอมสิน ส.อบจ. เขตอำเภอทับปุด
3. นายวินัย ผลเกิด ส.อบจ. เขตอำเภอท้ายเหมือง

Read 1584 times Last modified on วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564 14:39
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา