AddToAny Buttons

   
วันพุธ, 07 เมษายน 2564 09:57

จังหวัดพังงา Kick off ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

4

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 120 เตียง โรงพยาบาลพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดพังงา นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick off สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีมติเห็นชอบการกระจายวัคซีนโควิด-19 (Sinovac) รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2564 เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดท่องเที่ยว 8 จังหวัด เป็นจำนวน 240,000 โดส และจังหวัดพังงาเป็น 1 ใน 8 จังหวัดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ได้รับการกระจายวัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวน 10,000 โดส สำหรับฉีดกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวม 5,000 คน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก คือ
1) กลุ่มบุคลากร ได้แก่ บุคลากรการแพทย์ในแผนกเสี่ยงสูง อาสาสมัครสาธารณสุขด่านหน้า และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าเสี่ยงสูงอื่น ๆ
2) กลุ่มประชาชน ได้แก่ ประชาชนที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงสูง และประชาชนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่เสี่ยงสูง
โดยโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้จัดระบบการให้บริการวัคซีนโควิด-19 โดยกำหนดฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 5,000 โด๊ส ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 และกำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 จำนวน 5,000 โด๊ส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564
สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนในวันนี้ ใช้ระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ เริ่มขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน(ทำบัตร) ขั้นตอนที่ 2 การชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 การคัดกรอง ซักประวัติประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์ "หมอพร้อม" ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และขั้นตอนที่ 8 ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์
ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้จะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการลงทะเบียนขั้นตอนการฉีดวัคซีนประมาณ 15 นาทีต่อคน และสังเกตอาการอีก 30 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและสอบถามอาการผู้ได้รับวัคซีนเป็นระยะ ส่วนการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีนจะการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีนทันที และหลังจากนั้นจะประเมินผลที่ระยะเวลา 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน หลังการได้รับวัคซีนโดยบันทึกการประเมินในไลน์ "หมอพร้อม"
แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องป้องกันตัวเองด้วยมาตรการ DMHTT จนกว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้น

 

Read 1126 times Last modified on วันพุธ, 07 เมษายน 2564 10:01
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา