AddToAny Buttons

   
วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 10:03

จังหวัดพังงาจัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพสตรีพังงา เรียนรู้ เท่าทัน ฝ่าฟันสถานการณ์ COVID-19"

Written by
Rate this item
(0 votes)

1

2

3

 

จังหวัดพังงาจัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพสตรีพังงา เรียนรู้ เท่าทัน ฝ่าฟันสถานการณ์ COVID-19"พร้อมมอบถุงห่วงใยตัวแทนกลุ่มสตรีทั้ง 8 อำเภอ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีพังงา เรียนรู้ เท่าทัน ฝ่าฟันสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งมอบแนวทางการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับและชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการฯ นางวันดี ปิยนามวาณิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน นางละวาดอร ศรีวรรธนะ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบประชุมออนไลน์จากหอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงาไปยังอำเภอต่างๆพร้อมกัน
จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี โดยเริ่มจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้นำสตรีในทุกอำเภอ มีการถ่ายทอดสู่ครอบครัว และการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่องค์กรสตรีทุกระดับ ให้สามารถบริหารจัดการให้ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในวงกว้าง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. การมอบ "ถุงห่วงใย" จากใจเจ้าเมือง ประกอบด้วย วัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 750 ชุด ให้แก่อำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้นำสตรีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรี กลุ่มเป้าหมาย 200 คน ดำเนินการ 9 จุด (ระดับจังหวัด 1 จุด 40 คน และระดับอำเภอ 8 จุด ๆ ละ 20 คน ) ประชุมผ่านระบบออนไลน์
โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ : บทบาทและการจดัการองค์กรสตรีให้ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จากพัฒนาการจังหวัดพังงา และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นางวัชรี ตัณฑชน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ มาให้ความรู้ในเรื่อง : การปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนและสามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read 652 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา