AddToAny Buttons

   
วันพฤหัสบดี, 01 กรกฎาคม 2564 14:37

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ผ่านระบบ Web Conference : Zoom Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

Written by
Rate this item
(0 votes)

timeline 20210701 110715

timeline 20210701 110712

timeline 20210701 110710

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ผ่านระบบ Web Conference : Zoom Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

วันนี้ (๑ ก.ค.๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๖ ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา (ก.ธ.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web Conference : Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัล สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบการแต่งตั้งให้ นางเสมอใจ สุขารมย์ เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พังงา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการดำเนินงานการสอดส่องโครงการในจังหวัดพังา จำนวน ๒ โครงการได้แก่ โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงา ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และโครงการเกษตรปลอดภัยเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน ดำเนินการโดยโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ และรับทราบแผนการสอดส่องโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวม ๙ โครงการ ประกอบด้วย โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒) อ.เมืองพังงา, โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ ๔.๐, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบ้านท่าไทร, โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒) อ.ทับปุด, โครงการพัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต, โครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะนบปริงเพื่อชุมชน, โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒) อ.ตะกั่วทุ่ง และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก (หนองมูลตะกั่ว) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานทุกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้เป็นอุปสรรคปัญหาของคณะกรรมการ ก.ธ.จ. ที่ต้องลงพื้นที่สอดส่องโครงการด้วย

Read 697 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา