AddToAny Buttons

   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (11)

ตามที่ประเทศไทย ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จัดตั้งรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ผ่าน ทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกของทุกปี และคณะรัฐมนตรีมีมติ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรางวัล ดังนี้
1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พี่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหย
2. กระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ผ่านทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกของทุกปี
3. เสริมสร้างให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือประเทศ มีความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรดิน และการจัดการดินเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาของกิจกรรม
เปิดรับสมัคร : เดือนกรกฎาคม และปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
โดยประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน : เดือนตุลาคม 2564
ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล : เดือนพฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 10:14

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

Written by

image

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการอัพเดทสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ลิงค์ดาวน์โหลด ข้อมูลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  : http://cloudstorage.onwr.go.th/index.php/s/tKsRY8mgA4GC4Ma

โดยประกอบด้วย

๑. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. กฏกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ร่างประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

    แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ

    แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ และแบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

 

ด้วยปัจจุบันการสัญจรทางน้ำโดยใช้เรือโดยสารมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ำ การใช้เรือโดยสารเดินภายในประเทศ จึงมีความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือสำหรับเรือโดยสารโดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และใช้ทักษะความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยชีวิตคนโดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น

เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานของผู้ทำการในเรือสำหรับเรือโดยสารเดินภายในประเทศ ให้สามารถจัดการกลุ่มคนโดยสารและจัดการสภาวะวิกฤติในสถานการณ์ภายในเรือโดยสารได้อย่างปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและกระทรวงคมนาคมในด้านความปลอดภัยของการคมนาคมและขนส่งของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 279 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456  แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงออกข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือสำหรับเรือโดยสารเดินภายในประเทศ

รายละเอียด

วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564 16:12

ดีเอสไอ จัดทำแอปมือถือ "รู้ทัน : Rootan"

Written by

ดีเอสไอ จัดทำแอปมือถือ "รู้ทัน : Rootan" เริ่มใช้ 1 ม.ค.เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน เพื่อป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ เป็นช่องทางแจ้งเบาะแส-ร้องเรียน 

"ดีเอสไอ"จัดทำแอปมือถือ "รู้ทัน : Rootan" เริ่มใช้ 1 ม.ค.เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

เพื่อป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ เป็นช่องทางแจ้งเบาะแส-ร้องเรียน 

 

ดีเอสไอ แจ้งประชาชนสามารถเข้า App รู้ทัน : Rootan ได้ทั้ง App Store  และ Play Store

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์สืบสวนไซเบอร์ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แจ้งเตือนประชาชนว่าตั้งแต่ห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพส่ง SMS หลอกเป็นธนาคารให้ประชาชนหลงเชื่อ ส่งข้อมูลส่วนตัว และนำไปสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่น mobile banking  โดยมิจฉาชีพจะโอนเงินออกจากบัญชีนั้นทันที

           ปัจจุบัน ธนาคารแต่ละแห่ง ได้มีการปรับปรุงระบบในการสมัครแอปพลิเคชั่น mobile banking รูปแบบใหม่ โดยมีระบบให้สามารถป้องกัน เพื่อไม่ให้มิจฉาชีพใช้วิธีดังกล่าวได้ กลุ่มมิจฉาชีพจึงปรับเปลี่ยนวิธีการหลอกเป็นการส่งข้อความ SMS อ้างว่าเป็นธนาคาร พร้อมลิงค์เว็บไซต์ที่สร้างขึ้น โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะตั้งชื่อให้ใกล้เคียงกับชื่อเว็บไซต์ของธนาคารจริง และมีหน้าเว็บไซต์เหมือนกับ Internet Banking จริงของธนาคาร เพื่อหลอกให้ประชาชนที่ได้รับข้อความนั้น กรอก username  password และรหัส OTP  โดยเมื่อมิจฉาชีพได้ข้อมูลไปแล้ว ก็จะโอนเงินออกจากบัญชีทันที  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวแล้วหลายราย

           กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอย้ำเตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกดเข้าลิงค์เว็บไซต์   ซึ่งส่งมาพร้อมกับข้อความ SMS ที่อ้างตนเป็นธนาคารโดยเด็ดขาด  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเงิน ในบัญชีของท่าน หากมีข้อสงสัยให้ตรวจสอบกับธนาคารเจ้าของบัญชีโดยตรง

           ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางเทคโนโลยี  สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Rootan  ของศูนย์สืบสวนไซเบอร์ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น รู้ทัน : Rootan  ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store  และ Play Store

“ รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์ “

           หากท่านพบเห็นการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน "รู้ทัน : Rootan"  ของศูนย์สืบสวนไซเบอร์    กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน รู้ทัน : Rootan  
ผ่านทางลิงค์ https://rootan.dsi.go.th/download

เกี่ยวกับกองทุน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ว่าด้วยการบริหารกิจการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 


เกี่ยวกับสัญญา/การแก้ไขสัญญา 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. 2558
ประกาศ สคร. เรื่อง รายละเอียดประกาศเชิญชวน เอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก
ของคณะกรรมการคัดเลือก การกำหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง รายละเอียดของร่างประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และสาระสำคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2563
 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. 2563
 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง เงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. 2563


 เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ/มูลค่าโครงการ 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ. 2557

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณมูลค่าของ
โครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2562 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในรายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการและหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำความเห็นของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมาประกอบการพิจารณา
จัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. 2563

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ พ.ศ. 2563

สำหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุน
ที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
 

สำหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 23 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2559

อื่นๆ 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2557
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

81 TH TH

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (เพิ่มเติม)
          ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๘ (๑)  และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้านละ  ๑  คน  รวมจำนวน  ๒ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ)
โดยให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อมายื่นแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครดาวน์โหลดเอกสาร

labai

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน
1.1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองตรวจสอบภายใน
2) เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน
1.2 อัตราเงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) โดยให้เป็นไปตามประกาศ บจธ. เรื่อง บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561

รายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารแนบ

humanright
กสม. ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ - 16 กันยายน 2562

        เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น


1. คุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก
     1.1 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
                   1) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบาก ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
                   2) มีผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชน จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
                   3) มีผลการดำเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม
                   4) มีการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     1.2 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน
              ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
2. ประเภทรางวัลและรางวัลที่ได้รับ 
     บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม 7 รางวัล โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 7 ด้าน ดังนี้
     ด้านที่ 1  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
     ด้านที่ 2  สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
     ด้านที่ 3  สิทธิเด็ก
     ด้านที่ 4  การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ
     ด้านที่ 5  การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล
     ด้านที่ 6  การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย
     ด้านที่ 7  สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย
     หมายเหตุ  รางวัลแต่ละด้านสามารถเสนอชื่อได้ทั้งบุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
 
3. กำหนดการและวิธีการเสนอชื่อ
    3.1 ยื่นใบสมัครและรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562
    3.2 จัดส่งใบสมัครและแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้   
                 1) ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยถือวันที่หน่วยงานลงรับเรื่องเป็นสำคัญ
                 2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัคร/เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่น)
                 3) ส่งทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2562
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. เอกสารประชาสัมพันธ์ (คลิกที่นี่)
2. ใบสมัคร (คลิกที่นี่)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2141 3930, 0 2141 3931

การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการสตูลโอเพ่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

1.โครงการการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการสตูล รายละเอียด
2.กำหนดการการแข่งขันกีฬาเปตองฯ รายละเอียด
3.กฎกติกาและระเบียบ รายละเอียด
4.แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งกีฬาเปตอง รายละเอียด

Thailand Space Week 2019

เตรียมพบกับที่สุดของมหกรรมเทคโนโลยีด้านอวกาศของประเทศไทย

" Thailand Space Week 2019 "

27-29 สิงหาคม 2562

ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดที่ http://tsw.gistda.or.th/

tsw-2019-edit_poster.jpg

1. Geo-Infotech

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เป็นเวทีสำหรับการเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสูการเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. Multi GNSS Asia

GNSS ย่อมาจากคำว่า Global Navigation Satellite System หรือระบบนำทางด้วยดาวเทียม เป็นคำมาตรฐานทั่วไปที่ใช้เรียกแทนคำว่า Satellite Navigation System (Sat Nav) ทำหน้าที่ให้ข้อมูลพิกัดบนผิวโลกโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อคำนวณและแสดงพิกัดตำแหน่ง ณ จุดที่ตัวรับสัญญาณตั้งอยู่ ส่วน GPS ที่ทุกคนรู้จักว่าเป็นระบบนำทางนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ GNSS ซึ่งดาวเทียมต่าง ๆ ในระบบ GNSS ประกอบด้วย

1.GPS  ย่อมาจาก Global Positioning System ซึ่งเป็นดาวเทียมระบบแรกของโลกที่ออกแบบโดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีดาวเทียมทั่วโลกทั้งหมด 28 ดวง
2.GLONASS  เป็นระบบดาวเทียมของประเทศรัสเซียมีดาวเทียมทั่วโลกทั้งหมด 24 ดวง
3.Galileo  เป็นระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรป ซึ่งทั้งระบบจะมีดาวเทียมทั่วโลกทั้งหมด 30 ดวง ภายในปี 2020

โดยภายในงาน Thailand Space Week 2019 จัดให้มีการนำเสนอแนวโน้มของเทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียมในยุคปัจจุบันจากผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วโลก การนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับระบบนำทางด้วยดาวเทียมจากเยาวชน และการประยุกต์เทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียมเพื่อใช้สำหรับการรับบมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและวางแผนอพยพ

3. Aerospace Industry

การปรากฏตัวผู้บริหารระดับสูงของ Airbus ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานระดับโลก ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ของ Airbus ต่อภูมิภาคเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นของไทยในภูมิภาค นำไปสู่ความร่วมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านอากาศยานของไทยทั้งด้านการฝึกอบรมบุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องบินในอนาคตซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของ Airbus รวมไปถึงความตกลงระหว่างประเทศไทยกับ Airbus ที่จะร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศในไทย

4. Space Youth Forum

เยาวชนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป จิสด้าจึงเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีการจัดประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการค้นคว้าข้อมูล และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อออกมาเป็นผลงานที่จะนำมาแสดงภายในงาน การประกวดไอเดีย “การทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง” ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นเวทีที่ให้เยาวชนไทยได้โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ให้นานาชาติได้รับรู้ อีกทั้ง ค่ายเยาวชนที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีศักยภาพมีโอกาสไปศึกษาดูงานที่สถานีวิจัยด้านอวกาศชั้นนำของโลกอย่าง NASA และในส่วนนี้ยังเป็นเวทีสัมมนาของเยาวชนที่สนใจด้าน Space ซึ่งจากความฝันเล็กๆ ของเด็กกลุ่มหนึ่งที่อยากให้อวกาศเป็นสิ่งที่คนไทยสามารถเข้าถึงและเข้าใจจนตอนนี้ เยาวชนกลุ่มนี้ได้เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศ

     งาน Thailand Space Week 2019 ครั้งนี้ นับเป็นการรวมกลุ่มคนในสาขาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศจากทั่วทุกมุมโลก ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ ไปจนถึงเยาวชนที่มีความสนใจในด้านนี้ นับเป็นพื้นที่ที่จะเติมเต็มโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยให้เทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศในอนาคต

** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  033-048-091 ต่อ 101 ถึง 111

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา