AddToAny Buttons

   
การมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน (7)

thaigov3

thaigov

thaigov4

thaigov2

วันที่ (3 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ เข้าพบนายจำเริญ ทิพญพงธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อประชุมกับส่วนราชการเพื่อรับฟังข้อมูลการตรวจติดตาม ประเด็นการจัดการประมงอย่างยั่งยืน และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีประเด็นการตรวจราชการตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่2 ดังต่อไปนี้ ผลการดำเนินการ/ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการประมงอย่างยั่งยืน ,ผลการดำเนินการสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านแรงงานประมงจังหวัดพังงา ,ผลการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ,สถานการณ์ด้านการประมงของจังหวัด สถานะเรือประมง แรงงาน การกระทำผิดและมาตรการ/แนวทาง ในการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ,สถานการณ์และสภาพปัญหาการกระทำความผิดกฎหมาย/แนวทาง/มาตรการในการดำเนินงานของศรชลในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ,ผู้ประกอบการประมงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการประมงอย่างยั่งยืนได้/ต้องการให้ผู้ให้ภาครัฐ สนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาให้เกิดประมงอย่างยั่งยืนได้/และกรณี การทำประมงพื้นบ้าน ,การดำเนินงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการประมงอย่างยั่งยืนและพบปะประชาชนในพื้นที่

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา

วันนี้ 24 ธันวาคม 2562 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 6 พื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และ สตูล

พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพังงาติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและกระทรวงมหาดไทยตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมมีข้อสังเกตเพื่อชี้แนะนำดังนี้มีข้อสังเกตและแนะนำดังนี้และชี้แนะนำดังนี้

1 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  1.1 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

  1.2 โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

       ขอให้จังหวัดพังงาเรื่องรัฐให้ดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและงบประมาณที่ต้องดำเนินการที่ชัดเจนดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

  1.3 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติให้จังหวัดดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

1.4 โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีข้อแนะนำดังนี้

     ขอให้จังหวัดเร่งรัดหน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตรงตามหลักเกณฑ์และให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ตั้งเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

 2 การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบระบาดโดยค่ะควรพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์สมพระเกียรติ

3 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกามีคำแนะนำดังนี้

  ขอให้จังหวัดดำเนินการควบคู่ไปด้วยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้ถวายฎีกาตามอำนาจหน้าที่ก็ถึงอย่างไรการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆจังหวัดก็ต้องเป็นผู้ดำเนินการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและขอให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดมีการรายงานที่ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็น

 4 ผลความหน้าในการส่งมอบอาคารหลบภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลโดยมีข้อสังเกตดังนี้จังหวัดพังงามีศูนย์พักพิงชั่วคราวอาคารหลบภัยที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้หน่วยงานในพื้นที่ 1 แห่งเป็นการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นงบประมาณดำเนินการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

   ขอให้จังหวัดเร่งรัดการตรวจสอบวิธีการโอนสินทรัพย์ระหว่างกลุ่มจังหวัดและจังหวัดพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยถูกต้องมีแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนมีหน่วยรับโอนทรัพย์สินรองรับไว้

5 การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีคำแนะนำดังนี้

  ขอให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้องรวดเร็ว รวบครอบ มีการบูรณาการหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันในทางปฏิบัติ

ให้นำเสนอข้อเท็จจริงในการดำเนินการรายงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักทราบถึงอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติ

6.การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ภัยแล้งภัยหนาวไฟป่าหมอกควันมีคำแนะนำดังนี้ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนและพื้นที่เสี่ยงภัยให้เข้มงวดเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัดสร้างการรับรู้แก่สร้างการรับรู้แก่ผู้สัญจรเดินทางรณรงค์และบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการเน้นย้ำการป้องกันจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆในพื้นที่ให้มีการประสานงานกับทางสาธารณสุขในการขอข้อมูลด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นประสานพื้นที่อำเภอทราบข้อมูลในการดำเนินการ 7 การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเทศการปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนของจังหวัดด้วยความเรียบร้อยทุกภาคส่วนรับทราบแนวทางปฏิบัติและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องการติดตามราชการต่อเนื่องดังนี้ขอให้จังหวัดพังงามอบหมายหน่วยงานดำเนินการรับผิดชอบที่ชัดเจนและบูรณาการทุกทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดและป้องกันโรคให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเร่งรัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปประธรรมตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการดำเนินการต่อไปตามกรอบระยะเวลาอย่างน้อยจังหวัดจังหวัดพื้นที่ 1 แห่งตามกรอบระยะเวลาอย่างน้อยจังหวัดพื้นที่ 1 แห่งเน้นย้ำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติต้องมีต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องกรอบระยะเวลาในการเข้าฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครบถ้วนมีความเหมาะสมกับพื้นที่

november2

วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2562 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 6 พื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล และคณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพังงา ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 และข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.การปฏิบัติ 904 วปร. : เป็นเรื่องสำคัญ ขอเน้นย้ำการตรวจสอบรายชื่อและหลักเกณฑ์คุณสมบัติจังหวัดพังงา ให้มีความครบถ้วนถูกต้องชัดเจนมีการจำแนกประเภทการปฏิบัติงานให้ตรงตามคุณสมบัติ และให้สามารถนำรายชื่อลงในระบบถามในระยะเวลาที่กำหนดตามแบบฟอร์มที่กรมการปกครองจัดทำไว้ เร่งรัดให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแบบฟอร์มที่กรอบระยะที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดขอให้เร่งรัดการดำเนินการ
2.การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) : ขอให้จังหวัดพังงาปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรอบคอบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมาย มีผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย : ขอให้จังหวัดพังงาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ที่ตรงจุดที่อาจเกิดภัยพิบัติ รูปแบบของการป้องกันภัยให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ มีการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง มีผู้บัญชาการหลักรับผิดชอบเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทันท่องที รวดเร็ว รวมทั้งการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวทราบถึงแนวทางปฏิบัติของจังหวัดด้วย ฝึกบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความพร้อมเตรียมรับภัยพิบัติให้เกิดความชำนาญ ดำเนินการหลากหลายช่องทาง
4.การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด : ขอให้จังหวัดพังงาเห็นความสำคัญกับการมีแผนงานปฏิบัติการดำเนินการเดียวกับการดูแลสัตว์ ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และข้อสั่งการจากหน่วยงาน ขอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเข้ามาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพราะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการมีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบที่ชัดเจน ถูกต้องตรวจสอบข้อมูลสัตว์จรจัดเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางด้านการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย
5.การดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแนวครบวงจร (Cluster) : ให้จังหวัดดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติที่ได้วางแผนไว้ ให้มีการจัดการเรื่องพื้นที่ที่จะดำเนินงาน เตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ไว้ในแผนการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแนวทางการแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ความเข้าใจถึงประโยชน์ทำให้สามารถลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจะเป็นการดียิ่ง
6.การพัฒนาเมืองสมุนไพร: อยากให้จังหวัดพังงา...ในด้านนี้เข้าไปกับแผนพัฒนาจังหวัด จะได้มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ มีการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไป ต้องมีการวางแผนและเชื่อมโยงกับทางสาธารณสุขอีกทาง

        ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาว ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร โดยมีว่าที่ร้อยตรี นริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาวร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงและสหกรณ์ เข้าร่วม

        นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า การดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและเป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้ มาทำประโยชน์ให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกรเอง ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.เกาะยาว มีหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมระยะสั้น ได้แก่ การชมทุ่งนา ชมควาย สวนเกษตรผสมผสาน กุ้งมังกร ปลาในกระชัง และเข้าพักแรมในโฮมสเตย์ของสมาชิกกลุ่มฯพร้อมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ของใช้ ของที่ระลึกต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

2 มกราคม 2562 เวลา 09.10 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมออกรายการ "รักจัง พังงา" ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100.00 MHz ประเด็นพูดคุยได้แก่ งานเทศกาลปีใหม่ 2562 ฤดูท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ผู้ประกอบการเจ๊ตสกีอำเภอเกาะยาว พิธีสวดมนต์ข้ามปี การรับฝากสิ่งของ ๆ ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง การดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ และการดำเนินงานภายใต้สโลแกน "รักจัง พังงา"

 

        วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.55 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2561 "โคกกลอยเกมส์" ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และให้อภัย รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขจัดปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในกลุ่มนักเรียน โดยมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลอยทุกแห่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันด้วย

24ธ.ค.61 เวลา 14.30 น. รอง ผวจ.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม2ชั้น3 ศาลากลาง จ.พังงา

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา