ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (335)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

1

2

3

4

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 120 เตียง โรงพยาบาลพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดพังงา นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick off สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีมติเห็นชอบการกระจายวัคซีนโควิด-19 (Sinovac) รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2564 เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดท่องเที่ยว 8 จังหวัด เป็นจำนวน 240,000 โดส และจังหวัดพังงาเป็น 1 ใน 8 จังหวัดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ได้รับการกระจายวัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวน 10,000 โดส สำหรับฉีดกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวม 5,000 คน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก คือ
1) กลุ่มบุคลากร ได้แก่ บุคลากรการแพทย์ในแผนกเสี่ยงสูง อาสาสมัครสาธารณสุขด่านหน้า และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าเสี่ยงสูงอื่น ๆ
2) กลุ่มประชาชน ได้แก่ ประชาชนที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงสูง และประชาชนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่เสี่ยงสูง
โดยโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้จัดระบบการให้บริการวัคซีนโควิด-19 โดยกำหนดฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 5,000 โด๊ส ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 และกำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 จำนวน 5,000 โด๊ส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564
สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนในวันนี้ ใช้ระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ เริ่มขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน(ทำบัตร) ขั้นตอนที่ 2 การชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 การคัดกรอง ซักประวัติประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์ "หมอพร้อม" ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และขั้นตอนที่ 8 ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์
ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้จะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการลงทะเบียนขั้นตอนการฉีดวัคซีนประมาณ 15 นาทีต่อคน และสังเกตอาการอีก 30 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและสอบถามอาการผู้ได้รับวัคซีนเป็นระยะ ส่วนการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีนจะการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีนทันที และหลังจากนั้นจะประเมินผลที่ระยะเวลา 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน หลังการได้รับวัคซีนโดยบันทึกการประเมินในไลน์ "หมอพร้อม"
แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องป้องกันตัวเองด้วยมาตรการ DMHTT จนกว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้น

 

12

3


วันที่ 1 เมษายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเปิดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา” ประจำปี 2564 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้
งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา” จัดในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางจังหวัดพังงาจึงจำเป็นต้องลดความแออัดของผู้คนที่มาเที่ยวชมงานลง ดังนั้นในปีนี้จึงไม่มีการออกร้านมัจฉากาชาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบียดเสียดกันขึ้น แต่ยังคงมีกิจกรรมต่างๆทุกคืนตลอดงาน เช่น การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การประกวดร้องเพลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าบาติก การจำหน่ายสลากการกุศล การเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของเหล่ากาชาด การแข่งขันกีฬา การประกวดผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีเมืองพังงา สินค้าพื้นเมืองพื้นบ้าน สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเบ็ดเตล็ด ส่วนเวทีกลางจะมีการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังทุกค่ำคืน
ทั้งนี้ก็เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนจากภัยต่างๆ เช่นช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มอบทุนเด็กนักเรียนยากจน เป็นต้น สำหรับผู้ที่บริจาคเงินสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้เป็น 2 เท่าของยอดที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ส่วนสลากการกุศลจำหน่ายในราคาใบละ 100 บาท ลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะ Mitsubishi รุ่น Triton สร้อยคอทองคำ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรางวัลอื่น ๆอีกมากมาย รวม 300 รางวัล

1

2

3

4


วันนี้ (31 มี.ค.64) ที่หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2564”
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถือเป็นวันสำคัญของชาติ ที่ปวงชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น พระองค์ทรงปกครองประเทศโดยทำนุบำรุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรือง โดยทรงมีส่วนร่วมกับขุนนางในการบริหารราชการ และทรงควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศชาติอย่างหลากหลายวิธี เช่น การส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศ การปรับปรุงการเก็บภาษีอากร ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ คือ“เงินถุงแดง” ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ โดยทางราชการได้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และได้ใช้ชื่อวันงานใหม่ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

 

1

2

3

4

พร้อมจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564”
วันนี้ (24 มี.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พังงา นายสุเทพ รักเมือง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมกันแถลงถึงความพร้อมการจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564” พร้อมกันนี้ นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการต่างๆ รวมถึง รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับเปิดรับธารน้ำใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคดรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัดของผู้คนที่เข้าร่วมภายในงาน ดังนั้นปีนี้จึงไม่มีการออกร้านมัจฉากาชาด และงดรับบริจาคสิ่งของรางวัลสำหรับร้านมัจฉากาชาด จึงได้เปิดรับเป็นเงินสดแทน
โดยในปีนี้จังหวัดพังงา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา กำหนดจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564" ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 64 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) และบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) เพื่อจัดหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ ของกาชาด ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสลากการกุศลสมนาคุณ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของศิลปินดารานักร้อง การแข่งขันกีฬา
ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 นั้น สาธารณสุขจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน สำหรับข้อปฏิบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมชมงานนั้น จะต้องยึดหลัก DMHTT คือ สวมหน้ากาก ไม่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ล้างมือด้วยเจลล้างมือ ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะร่วมกับหมอชนะ

S 2687123

S 2687122

S 2687124

วันนี้ (2 มี.ค. 64 )นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดานายกเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา พร้อมด้วย แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดพังงา เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพังงา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ใช้งานในการตรวจคัดกรองป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จำนวน 3,500 ชุด เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพังงาประกอบด้วย
- ชุด PPE ชนิด ISOLATION GOWN เป็นเสื้อคลุมที่ใส่สำหรับการป้องกันผู้ปฏิบัติงานชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (แบบกันน้ำ) จำนวน 1,500 ชุด
- ชุด PPE แบบ Coverall เป็นชุดสวมคลุมร่างกายชิ้นเดียวตลอด รูดซิปยาว มีฮู้ดส่วนที่คลุมคอ และศีรษะ จำนวน 500 ชุด
- ชุด PPE (Reusable Isolation Gown) รุ่น เราสู้ เป็นชุดแบบเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ จำนวน 1,500 ชุด
สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

1

2

3

ผู้ว่าฯ พังงา นำส่วนราชการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
วันนี้ (2 มี.ค. 64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวถวายสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถทรงงานในด้านต่างๆ งานช่างเป็นงานด้านหนึ่งที่ทรงมีความสนพระราชหฤทัย และทรงมีฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทั้งด้านช่างไม้ ด้านช่างโลหะ เครื่องกล ทรงสามารถทำได้ดีในทุกแขนงของงานพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานทัดเทียมสากล เพื่อให้แรงงานและช่างฝืมือไทยเห็นความสำคัญของการเพิ่มความรู้ ทักษะ และฝีมือ ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

1

2

3

4

(19 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายเสรี ศรีภากร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสื่อมวลชนร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมฯ มีวาระที่สำคัญดังนี้
1. การแถลงนโยบายของ นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2. ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.1 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติ อนุมัติแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
2.2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติอนุมัติแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าจัดซื้อโทรทัศน์
3. ญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด
3.1 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้แก่
1. นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข ส.อบจ. เขตอำเภอเมืองพังงา
2. นายสุรศักดิ์ สงวนสิน ส.อบจ. เขตอำเภอเกาะยาว
3. นางธิดารัตน์ แก้วแท้ ส.อบจ. เขตอำเภอเมืองพังงา
4. นายหมาดหนูด ละงู ส.อบจ. เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง
5. นายสิทธิชัย หมาดดำ ส.อบจ. เขตอำเภอตะกั่วป่า
3.2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้แก่
1. นายอำนาจ ดำรงพิทยากุล ส.อบจ. เขตอำเภอตะกั่วป่า
2. นายปราโมช จินดา ส.อบจ. เขตอำเภอท้ายเหมือง
3. นายศิชน ปิ่นแก้ว ส.อบจ. เขตอำเภอเมืองพังงา
3.3 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีมติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้แก่
1. นายอธิษฐ์ ปิยนามวาณิช ส.อบจ. เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง
2. นายมณี ถนอมสิน ส.อบจ. เขตอำเภอทับปุด
3. นายวินัย ผลเกิด ส.อบจ. เขตอำเภอท้ายเหมือง

1

2

3

4

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813
วันที่ 18 ก.พ. 64 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดยนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่ 3 และคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 6 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา พร้อมเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป
อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เรือตรวจการณ์ 813 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 เป็นเรือในหน่วยงานกรมตำรวจ มีน้ำหนัก 60 ตัน มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทางน้ำ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงของรัฐ สิ่งแวดล้อม สืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ค้นหาและช่วยเหลือเรืออากาศยาน และผู้ประสบภัยทางน้ำ ก่อนเกิดเหตุสึนามิเมื่อปี 2547 เรือ ต.813 จอดอยู่ในทะเลบริเวณโรงแรมลาฟลอล่า ห่างจากฝั่งประมาณ 1 ไมล์ทะเล จู่ๆเกิดคลื่นน้ำยกตัวซัดถล่มชายฝั่งอันดามันความแรงของคลื่นได้ซัดพาเรือ ต.813 ลอยตามน้ำออกจากชายฝั่งมาประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่ตั้งใจจะกู้เรือ ต.813 กลับหน่วย แต่มีคำสั่งให้คงไว้อย่างนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์ จากความสูญเสียในครั้งนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่คนไทยมิอาจลืมเลือนได้ และหลังจากที่เหตุการณ์สงบทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้เรือตรวจการ 813 เป็นอนุสรณ์สถานสึนามิ ของบ้านเขาหลัก บ้านบางเนียง ทุกๆ ปีครอบครัวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เดินทางมารำลึกที่แห่งนี้ ปัจจุบันมีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เรือ ต.813 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเขาหลัก ต้องไม่พลาดแวะมาชมอนุสรณ์สถานสึนามิเรือ ต.813 นี้
โดยในวันที่ 19 ก.พ.2564 ทางคณะกรรมการฯจะได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง เพื่อรับฟังความสำเร็จในการดำเนินงานของชุมชุน รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านนากลาง เยี่ยมชมความสำเร็จของกลุ่ม OTOP Premium ภูตาล บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะกรรมการฯจะเข้ารับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ และสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกัน

54581

2

4

4

ผู้ว่าฯพังงา ยังคงเข้มงวดและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งแนวชายแดน และประเทศกลุ่มเสี่ยง วันนี้ (4 ก.พ.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งจังหวัดพังงายังไม่พบผู้ป่วยและยังเป็นพื้นที่สีขาวติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 297 วัน เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามาตรการ Scan Seal & Clean ของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา การตั้งด่านตรวจคัดกรองในอำเภอต่างๆ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT โดยเจ้าหน้าที่ อสม. ยังคงทำการเคาะประตูบ้านประชาชนเพื่อตรวจสแกนในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน และทุกหลังคาเรือน อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าสังเกตบุคคลที่เข้ามาอยู่ในบ้านในแต่ละชุมชนโดยไม่ผ่านการคัดกรองตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้
ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังคงเข้มงวดการเดินทางของประชาชนที่มาจากจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย และผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย รวมถึงผู้ที่ลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติ เนื่องจากยังมีการระบาดค่อนข้างสูง และจะทำให้นำโรคเข้ามาแพร่ระบาดได้ โดยประชาชนที่มีญาติอยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงและต้องการจะเดินทางเข้ามาจังหวัดพังงาในช่วงนี้ขอให้ชะลอไว้ก่อน เว้นว่าจะมีความจำเป็นเร่งด้วนจริงๆ แต่ยังคงต้องใช้เอกสารรับรองการเดินทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังกำชับไปยังนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยกันสอดส่องและห้ามไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในทุกรูปแบบในพื้นที่เด็ดขาด และตั้งเป้าไว้ว่าหลังจากที่รัฐบาลได้นำวัคซีนล็อตแรกเข้ามาใช้แล้ว จะทำการบูมสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ทุกอำเภอได้พรีเซนต์ในแต่ละสถานที่ของตนเองนำเสนอในโซเซียลมีเดีย เพื่อจุดกระแสด้านการท่องเที่ยวให้กลับมาใหม่ภายใต้รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ NEW NORMAL และให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์โครงการ "เราชนะ" และโครงการ "เรารักกัน" สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระจากโควิด-19 ให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าโครงการ

1

2

3

4

จ.พังงา นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการชาวมอแกนบนหมู่เกาะสุรินทร์
วันนี้ (29 ม.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา และโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด หรือจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ทันตแพทย์ธนากร ศฤงคารชยธวัช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อสม. ส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำบริการทางการแพทย์ และบริการของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่ห่างไกล รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของต่างๆ
สำหรับการออกบริการนอกพื้นที่ในครั้งนี้ ได้จัดหน่วยลงที่อ่าวบอนใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ม.4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเลมอแกน ประมาณ 400 คน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และส่วนราชการ ร่วมกันมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจแก่ชาวมอแกน จำนวน 84 ชุด มอบยาชุดพระราชทาน มอบชุดของขวัญสำหรับเด็กนักเรียน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ 2 ราย จากนั้นได้เยี่ยมการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเยี่ยมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
สำหรับปัญหาที่พบ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่มากทำให้สัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารเข้าไม่ถึง จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจเพื่อทำการแก้ไขต่อไป
พร้อมกันนี้ทีมถ่ายทำภาพยนต์จากเยอรมนีได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเพื่อมอบให้กับชาวบ้านอีกด้วย

หน้าที่ 1 จาก 24
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา