เมื่อวันนี้ 14 ส.ค.62 ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเจ้าของที่ดินในจังหวัดพังงา จำนวน 300 แปลง โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ผู้บริหารกรมที่ดิน ผู้นำท้องที่ และประชาชน เข้าร่วม

        นายสุนทร วัฒนา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อกรรมสิทธิการครอบครองและใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นหลักทรัพย์ความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา ได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายดังกล่าว

          อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้ประเทศชาติและประชาชนมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  โดยในปี 2562 ได้มอบหมายให้กรมที่ดิน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เป้าหมาย 21 จังหวัด เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน และมอบโฉนดที่ดิน ให้ได้ตามเป้าหมาย รวม 95,000 แปลง  ในการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดพังงา มีโฉนดที่ดินพร้อมมอบให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา  และตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในครั้งนี้ จำนวน 300 แปลง 

        และขอให้ผู้ได้รับโฉนดที่ดิน รักษาโฉนดที่ดินไว้ให้ดีอย่าให้สูญหาย ระมัดระวังการถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้เสียประโยชน์  หากประสงค์จะดำเนินการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ หรือจำนอง ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่ง  ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้ออกโฉนดให้กับไปยื่นคำขอ ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินจะเร่งรัดดำเนินการโดยเร็วต่อไป

ขอขอบคุณ : https://www.77kaoded.com/

 

   
© จังหวัดพังงา