การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
|O1 โครงสร้าง
|O2 ข้อมูลผู้บริหาร
|O3 อำนาจหน้าที่
|O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
|O5 ข้อมูลการติดต่อ
|O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
|O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
|O8 คำถามที่พบบ่อยQ&A
|O9 Social Network|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
|O10 แผนดำเนินงานประจำปี
|O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน|
|O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
|O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ|
|O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
|O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
|O17 E-Service|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
|O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
|O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน|
|O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
|O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|
|O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ|
|O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
|O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
|O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
|O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล|
|O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
|O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
|O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
|O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต|
|O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี|
|O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
|O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม|
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
|O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร|
- Link1
- Link2
|O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|
|O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี|
- Link1
- Link2
|O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|
- Link1
- Link2
|O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|
|O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี|
- Link1
- Link2
|O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน|
|O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี|
- Link1
- Link2
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
|O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ|
- คำสั่งจังหวัด
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
- สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
- สำนักงานคลังจังหวัดพังงา
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
- สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
- สำนักงานปุสัตว์จังหวัดพังงา
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
- สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
|O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม|
|O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง|O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|
|O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน|
|O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม|
- Link1
- Link2
|O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ|
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของจังหวัด
| คำสั่งจังหวัดพังงา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพังงา |
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
| โครงสร้างการบริหารงาน | คณะผู้บริหาร | หัวหน้าส่วนราชการ |
| แผนพัฒนาจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด(Direct link) |
| แผนปฏิบัติราชการประจำปี / แผนปฏิบัติราชการประจำปี (Direct link) |
| การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี |
EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1) สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
3) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา |Link1|
4) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
5) สำนักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดพังงา |Link1|
6) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
7) สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
8) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา |Link1|
9) สำนักงานจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
10) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา |Link1|Link2|
11) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา |Link1|
12) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
13) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา |Link1|
14) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา |Link1|Link2|
15) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา |Link1|
16) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา |Link1|
หมายเหตุ : มีหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 11 ที่ไม่ต้องจัดทำแผนและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เนื่องจากเข้ากรณี วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 500,000 บาท) ตามมาตรา 56 (2) (ข) จำนวน 16 หน่วยงาน (ตามไฟล์ที่แนบ)
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
1) สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
3) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา |Link1|
4) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
5) สำนักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดพังงา |Link1|
6) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
7) สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
8) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา |Link1|
9) สำนักงานจังหวัดพังงา |Link1|
10) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา |Link1|Link2|
11) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
12) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา |Link1|
13) สำนักงานคลังจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
14) สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
15) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา |Link1|
16) สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา |Link1|
17) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา |Link1|
18) สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
19) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
20) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
21) สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงา |Link1|
22) สำนักงานประมงจังหวัดพังงา |Link1|
23) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
24) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
25) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา |Link1|
26) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
27) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา |Link1|Link2|
28) สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
29) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา |Link1|
30) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา |Link1|Link2|
31) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา |Link1|
32) ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดพังงา |Link1|
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
|แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561| แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 (Direct link) |
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
(ที่ผ่านมา)
| ผลการประเมิน | ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา | สรุปภาพรวมการประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 |
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
| ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม | การใช้จ่ายงบประมาณ |
| ผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (pdf)|
| หนังสือสั่งการส่วนราชการบันทึกข้อมูลระบบ PADME |
EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน
| ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน |
EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- ผวจ.พง. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2561
- แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดพังงา พ.ศ.2560-2564
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดพังงา พ.ศ.2561
EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
|การออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (สนจ.นว)|
|การขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์ จ.พง.)|
|การขอรับมรดกสิทธิการเช่าซื้อที่ดิน (สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.พง.)|
|การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก (สำนักงานสาธารณสุข จ.พง.)|
|การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (สำนักงานขนส่ง จ.พง.)|
|การขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว (สำนักงานขนส่ง จ.พง.)|
|การโอนรถ (สำนักงานขนส่ง จ.พง.)|
|การชำระภาษีรถประจำปี (สำนักงานขนส่ง จ.พง.)|
|การจดทะเบียนรถ (สำนักงานขนส่ง จ.พง.)|
|การขอรับคืนเงินสมทบไม่พึงชำระของผู้ประกันตน ม.40 (สำนักงานประกันสังคม จ.พง.)|
|การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 39 (สำนักงานประกันสังคม จ.พง.)|
|การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 (สำนักงานประกันสังคม จ.พง.)|
|การสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สำนักงานประกันสังคม จ.พง.)|
|การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.พง.)|
|การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พง.)|
|การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนทำงานในประเทศ (สำนักงานจัดหางาน จ.พง.).pdf|
|คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำนักงานท้องเที่ยวและกีฬา จ.พง.)|
|คู่มือบริการประชาชน (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พง.)|
|การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.11(สำนักงานพลังงาน จ.พง.)|

Pin It
   
© จังหวัดพังงา