หนังสือเวียน

  1. หนังสือเวียน[รวม]
  2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
  3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
  4. กลุ่มงานอำนวยการ
  5. ศูนย์ดำรงธรรม
  6. ตรวจสอบภายใน

List of Articles - Free Version

 

ดูทั้งหมด    search icon 614x460

List of Articles - Free Version

 

ดูทั้งหมด    search icon 614x460
next
prev
   
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559 09:20

ข้อมูลทั่วไปสำนักงานจังหวัดพังงา

Written by
Rate this item
(2 votes)

structure 1

moi logo ประวัติความเป็นมาของสำนักงานจังหวัด
         ชื่อสำนักงานจังหวัดปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๙๕ ในส่วนที่ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด ตามมาตรา ๓๘ ได้บัญญัติให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ดังนี้

- สำนักงานจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
- ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้จัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ
แม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้มีสำนักงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการอำนวยการและประสานราชการจังหวัดตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๕ ก็ตาม แต่ก็ยังมิได้มีการจัดตั้งสำนักงานจังหวัด จนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๑๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ เห็นชอบให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ต่อมาภายหลังได้ยกฐานะสำนักงานจังหวัดเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา และมีภารกิจหน้าที่อยู่ ๒ ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 Read 68366 times Last modified on วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559 11:04
   
© จังหวัดพังงา