Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (IMG.bmp)IMG.bmp adminstrator9461 kB2021-12-20 11:13
 ผอ.หยด ยทธ
 นายประหยัด ช่อผกาพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 

1gur พนอย แก  พตาล ยทธศาสตร
นางสาวจุรีมาศ ชิโนกุล นางสาวสุคนธ์ สาคะโร นางสาวฉัตติมา ตั้งคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   

  

พเดช icon.jpg 
นายอเดช เพชรชู  ว่าง
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

icon.jpg ภาพพนะ พอด   icon
นายธีระวัฒน์ หัสนี นางอลิสา แสงสุภา  นายบุญสม ดำทอง นางสาวศิริวรรณ แสงแก้ว
เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดหวัดอันดามัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน   เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
ออม icon     
 นางสาวจันทร์จิรา ธัญรส
            บริหารงานทั่วไป    
Pin It
   
© จังหวัดพังงา