1pryad
 นายประหยัด  ช่อผกาพันธ์
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 

1gun 1pisan 1gur
นายเอกทัศน์  อุ่ยตระกูล  นายไพศาล  เพ็ชรช่วย  นางสาวจุรีมาศ  ชิโนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    (ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล)

 

 1joy  1sit
 นางสาวนีลนารา  คงจรัส  นายสมศักดิ์  แก้วเกลี้ยง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1wat 1gig id 1na
 นายธีรวัฒน์  หัสนี  นางสาวกนิตฐา  แดงแก้ว  นายบุญสม  ดำทอง  นางสาวอลิสา  แสงสุภา
เจ้าหน้าที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

 

Pin It
   
© จังหวัดพังงา