Print this page
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560 08:49

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา http://news.ch7.com

      วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.18 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย ไปยังโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ทรงเปิดสถาบัน "Yaowayit Pre-Vocation Education Academies" ซึ่งเป็น "ศูนย์เตรียมอาชีวศึกษา" แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอาชีวศึกษา นอกเหนือหลักสูตรปกติ โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา และภาคธุรกิจ มีแนวคิดโดยรวมธุรกิจกับความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน ด้วยประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง

         โรงเรียนเยาววิทย์ เป็นโรงเรียนประชาสงเคราะห์แบบกินนอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส ก่อตั้งโดยมูลนิธิ Children's World Academy เมื่อปี 2548 เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะในการใช้ชีวิต ปัจจุบัน มีนักเรียนในอุปถัมภ์ อายุ 4-18 ปี รวม 138 คน เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นที่พักค้างสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษาอื่น

         โอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร "Yaowayit Pre-Vocation Academies" ทอดพระเนตรการเรียนการสอนการท่องเที่ยว การโรงแรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "หลักสูตรการเตรียมอาชีวศึกษาด้านการบริการและที่พัก" ซึ่งได้ร่วมกับโรงแรมเครือแมริออท และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้น โดยมีสภาธุรกิจกลุ่มโรงแรมแมริออท ประเทศไทย รับจัดหาอาจารย์ประจำวิชา และส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ มาฝึกสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนักเรียนในระดับประถมศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนระหว่างการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ ส่วนนักเรียนพักค้างในระดับที่สูงกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับการศึกษาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจะศึกษาภาคทฤษฎี 4 ด้านที่โรงเรียน ได้แก่ การทำอาหาร การทำงานแม่บ้าน พนักงานต้อนรับ และงานบริการห้องอาหาร และฝึกภาคปฏิบัติที่โรงแรมในเครือแมริออท เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริง

         จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน อาทิ "การเรียน 2 ภาษาระดับชั้นอนุบาล" โดยจุดเด่นของนักเรียนเยาววิทย์ คือ นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี เนื่องจากต้องสื่อสารกับครูชาวต่างชาติเป็นประจำ จึงเกิดความชำนาญ และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ และ"การเรียนการสอนหลักสูตรแอโรสมิธ" เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมอง ผ่านกระบวนการฝึกคิดแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อันเกิดจากการได้รับการกระตุ้นทางจิตใจไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการเอาใจใส่เพียงพอจากครูในช่วงปฐมวัย โดยเป็นการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการพูด รวมถึงนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ขั้นรุนแรง เช่น โรคความบกพร่องทางการอ่าน ให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้ และมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เตรียมอาชีวศึกษาเยาววิทย์ด้านการเกษตรในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยใช้พื้นที่แปลงเกษตรของโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบยั่งยืน เน้นการฟื้นฟูและใช้รูปแบบวัฏจักรระบบนิเวศวิทยาให้เกิดประโชยน์

         เวลา 11.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่อำเภอเมือง จังหวัดพังงา หรือเดิมคือ สถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ต่อมาในปี 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ยกสถานะขึ้นเป็นสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ รับผิดชอบดูแลจังหวัดทางฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด ได้แก่ พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เนื่องจากเมื่อเกิดกรณีภัยพิบัติขึ้นพร้อมกันหลายจังหวัด สถานีกาชาดสิรินธร สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครอบคลุมและทันเวลา ประกอบกับฝั่งอันดามันยังไม่มีสถานีกาชาด

         โอกาสนี้ ทอดพระเนตรคลังสัมภาระเพื่อการบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค, ระบบสารสนเทศการเงิน สภากาชาดไทย, ระบบประชุมทางไกล และนิทรรศการผลงานของสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นศูนย์ประสานงาน ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อปฏิบัติงานทั้งระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย, ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย รวมทั้งให้บริการเยี่ยมบ้าน ตรวจรักษาเบื้องต้น ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กรณีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ซึ่งจะลงพื้นที่ในหมู่บ้านถาวรของสภากาชาดไทย ได้แก่ หมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย-ศุภนิมิตร ตำบลคุระ และหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย บ้านทุ่งรัก ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี, หมู่บ้านกาชาดพรุเตียว ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการการจัดเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดพังงา 15 ชุมชน 4 อำเภอ และจังหวัดตรัง 14 ชุมชน 3 อำเภอ รวมทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย

Read 10763 times Last modified on วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560 09:07
adminstrator

Latest from adminstrator

Media

Image Gallery