นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร