นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา