นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพังงา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นคำร้องผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพังงาเมืองแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 18:00 - 00:00 ประธานงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือก ภาค 4 "พิงกันเกมส์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา