นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือหางยาวข้ามฟากบ้านปากเกาะ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานที่ก่อสร้าง