นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมตาปู รร.ภูงา อ.เมืองพังงา