นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านช่องหลาด ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับและประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเขตตรวจราชการที่ 7
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.เทศบาลตำบลพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา