นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะขาว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา