นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพังงา (อพ.สธ.-พง.) ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา