นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา