นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา