นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หรือเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการเดินแบบกิตติมศักดิ์ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา