นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:10 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 42
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช